N 2 – 2011

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

П.Г. Асоянц, М.Д. Герасименко

ТИПИ КОМП’ЮТЕРНИХ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Н.Г. Батечко

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ШКОЛИ

К.М. Біницька

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОМОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ У МІСТІ СЛУПСЬК РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

С.Є. Бухальська

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ-ПОЧАТКІВЦІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

Л.В. Герасименко

«ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС» П. КАПТЕРЄВА У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Т.О. Горохова

ПРИНЦИПИ КУЛЬТУРОВІДПОВІДНОСТІ ТА ЕТНІЗАЦІЇ У НАВЧАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ЕТНОПЕДАГОГІКА» СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н.В. Задорожна

ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІА-ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Є.А. Захаріна

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОЗДОРОВЧО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. А. Івашко

ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Н.В. Казакова

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ В ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Л.В. Козак

ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Л.В. Литвин

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ У ВАЛЬДОРФСЬКОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Н. М. Лісучевська

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Л.П. Максимова

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ

О.О. Мороз

ОСВІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ МЕДІА-ОСВІТИ

В.В. Осадчий

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

О.Б. Проценко

ФАКТОРИ ДОСЯГНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО АКМЕ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

О.С. Сергеєва

ОСВІТА ДЛЯ ДОРОСЛИХ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

А.О. Таранник

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ В КІНЦІ ХІХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ПЕДАГОГІЧНИХ З’ЇЗДІВ)

Я.С. Фруктова, С.М. Процька

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

О.В. Шапочкіна

ГЕНЕЗА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У НІМЕЧЧИНІ

С.І. Шандрук

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ США

ПСИХОЛОГІЯ

Н.А. Побірченко

ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ В НАУЦІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

С.І. Редько

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

І.В. Форноляк

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОЧІКУВАНЬ УСПІХУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ