2012 - Випуск 3

Зміст

ПЕДАГОГІКА
ПРОЕКТУВАННЯ СТАНДАРТИЗОВАНОГО ТЕСТУ
ФОРМУВАННЯ РЕЦЕПТИВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА
ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ
ЕЛЕКТРОННИЙ КЕЙС З ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У САМОСТІЙНІЙ ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ
НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ ЗНАНЬ ПРО ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ПОНЯТТЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ
ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ВПРАВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
ПОНЯТТЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ
ВЕБ-КВЕСТ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ ІНШОМОВНОГО ДІЛОВОГО ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
МЕТОДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ВІРТУАЛЬНІ ШКОЛИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ
ВІКІ-ТЕХНОЛОГІЯ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНЕ НАВЧАННЯ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
ДИСТАНЦІЙНА ПЛАТФОРМА MOODLE У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОЕКТНОЮ МЕТОДИКОЮ
ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ МИТНОЇ СПРАВИ
КОНЦЕПЦІЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ТЕМИ ЕВРО-2012
СЕРТИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ

ПСИХОЛОГІЯ
КОМПЕТЕНТНІСТНІ ВИМІРИ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
МОДУЛЬНА ІНТЕГРАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ