2012 - Випуск 2

Зміст

ПЕДАГОГІКА
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ІДЕЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ НА МЕЖІ ХХІ СТОЛІТТЯ
МАРГІНЕС ЯК БАЗОВЕ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАРГІНАЛЬНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ
СТРУКТУРА ТА ОЗНАКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ТEСТOВИЙ КOНТРOЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ПРOФEСІЙНOЇ ПІДГOТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
ФЕНОМЕН ДИГЛОСІЇ ГРЕЦЬКОГО НАРОДУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ (ВІД ВИТОКІВ ДО ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ)
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ АГРАРНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
СВІТОВА ВИЩА ОСВІТА: ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ
МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
ВІТЧИЗНЯНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
МУЛЬТИМЕДІЙНІ КУРСИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ І НАУКОВО ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У 20 ТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ
ПІЗНАВАЛЬНА ЗАДАЧА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОЗРАХУНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІЛЬНОСТІ

ПСИХОЛОГІЯ
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
СТИЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ЦІННІСНО СМИСЛОВІ, КОГНІТИВНІ Й ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ
ПРОФЕСІЙНО – ОРІЄНТОВАНА УСТАНОВКА ПІДЛІТКА ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ