2012 - Випуск 1

Зміст

ПЕДАГОГІКА
ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙ ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ РОЗБУДОВИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
ПІДХОДИ НАУКОВЦІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ ПРЕДСТАВНИКІВ МЕДИЧНОЇ ПРОФЕСІЇ
ТЬЮТОРСКА ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОЇ ШКОЛИ
СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТІ МОДЕЛІ ВИПУСКНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ УНІВЕРСИТЕТУ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОКЛУБУ ПРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ
СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОУПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
МОДЕЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ҐЕНЕЗА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ КРЕМЕНЧУКА В ХІХ СТ.
ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІОЛОГІЯ») У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
НАВЧАЛЬНОПРОФЕСІЙНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ТЕХНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
МОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ ПРИ ОВОЛОДІННІ ДРУГОЮ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ УЧНЯМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ В УКРАЇНІ У 60ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ Й САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАВОЗНАВСТВА У РІЗНОВИДАХПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
РОЛЬ МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ
СКЛАДОВІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОБ’ЄКТИ МОДЕЛЮВАННЯ

ПСИХОЛОГІЯ
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ
КОМУНІКАТИВНОРЕФЛЕКСІЙНИЙ ТРЕНІНГОВИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ І КРЕАТИВНОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
ВПЛИВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ ВИБОРІВ НА ОСНОВІ БАГАТОВИМІРНОЇ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ
ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
МАНІПУЛЮВАННЯ МАСОВОЮ СВІДОМІСТЮ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ МАНІПУЛЮВАННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ