2012 - Випуск 5

Зміст

ПЕДАГОГІКА
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
АКМЕСИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДРУЧНИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДУЛЬНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ У НІДЕРЛАНДАХ
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА ОРІГАМІ
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
РОЛЬ СТУДЕНТІВ У ПІДВИЩЕННI ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА У ФОРМУВАННІ ЗДАТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ БЕЗРОБІТТЯ
ФОРМАЛЬНА, НЕФОРМАЛЬНА ТА ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЗАСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
РОЗВИТОК МЕДІА-ПЕДАГОГІКИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА (60-ті – 80-ті роки ХХ століття)
ДЕФІНІЦІЯ «ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА» У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ МАГІСТРАТУРИ В УКРАЇНІ
ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ОСВІТІ ДОРОСЛИХ
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ У ВИЩИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГНУЧКОСТІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

ПСИХОЛОГІЯ
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЮ
СТРАТЕГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ПРОГРАМ ПО УПЕРЕДЖЕННЮ ШКІДЛИВИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ДО ПРОБЛЕМИ СПРЯМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ЖІНКИ ДО МАЙБУТНЬОГО МАТЕРИНСТВА