Haliuka Olha

ORCID iD 0000-0001-6257-6118

Postgraduate Student of the Department of Primary and Preschool Education, Ivan Franko National University of Lviv,
1 Universytetska Str., 79000 Lviv, Ukraine,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOI: 10.28925/2078-1687.2019.1-2.2936

SOCIAL MOBILITY OF THE TEACHER: ESSENCE AND CONTENT OF CONCEPT 
The article shows the theoretical analysis of social problems of the teacher’s mobility. The thesis is devoted to the thorough theoretical analysis of the concept of «social mobility». The main approaches to the interpretation of the social mobility content are generalized: philosophical, sociological, psychological, pedagogical. Mobility from a philosophical point of view shows the determinants of professional development and the formation of a professionally successful person. Sociology considers mobility through the prism of social roles and a personal characteristic of the response to changes in a particular area of life. The psychological approach treats mobility in the context of the formation of selfconsciousness, self-realization of personality. Mobility in pedagogy focuses on the active, creative role of both learners and those who teach, as well as the actions of the individual in terms of self-improvement and self-development. The features of social mobility are identified and characterized: cognitive, professional-organizational, personal, and motivational. The characteristics of such varieties of mobility as «social», «vertical», «horizontal», etc. are proposed. The content of the concepts «pedagogical mobility», «professional mobility» is defined, the characteristic features of these definitions are indicated and the ways of their formation are outlined among teachers. Characterized indicators of formation of preparedness for professional mobility of a teacher. Also, the theoretical analysis of approaches to the interpretation of the content of social mobility made it possible to determine that social mobility serves as a source of positive changes in the political and economic life of the country, it allows to initiate individual individuals and people in general to improve conditions and increase the range of life. In education - this is the process of rapid adaptation and personality development, which «pushes» to the creation of qualitatively new forms and methods of realizing the potential, it is necessary topical characteristic of the teacher of the modern world.

Key words: mobility; pedagogical mobility; professional mobility; social mobility; teacher.

References
Brizhak, N. (2016). Profesiyna mobilnist yak fakhova yakist maybutnioho vchytelya [Professional mobility as a professional quality of a future teacher]. Pedahohika. Sotsial’na. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Uzhhorod, Ukraine: Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla», 1 (38), 67–70 (ukr).

Zakharchin, G. & Gladun, O. (2017). Profesiyna mobilnist personalu yak skladova adaptatsiynoyi polityky pidpryyemstva [Professi

onal mobility of staff as a component of enterprise adaptation policy]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Lohistyka, 863, 51–56 (ukr).

Shynkaruk, V. et al. (2002). Filosofskyy entsyklopedychnyy slovnyk [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Kyiv, Ukraine: Abryz (ukr).

Kilichenko, O. (2017). Profesiyna mobilnist uchytelya pochatkovoyi shkoly: kurs lektsiy, oporni skhemy [Professional Mobility of Primary School Teacher: Lecture Course, Support Schemes]. IvanoFrankivsk, Ukraine: PNU (ukr).

Kovalisko, N. & Senyura, O. (2015). Spetsyfika i mekhanizmy funktsionuvannya sotsialnykh liftiv u suchasnomu suspilstvi [Specifics and mechanisms of functioning of social lifts in modern society]. Aktualni problemy filosofiyi ta sotsiolohiyi, 6, 79–82 (ukr).

Kopchak,Y., Kopchak, L. & Nikorak Y. (2016). Pedahohichna mobilnist u dobu zmin ta transformatsiy [Pedagogical mobility at the time of changes and transformations]. Hirska shkola Ukrayinskykh Karpat, 15, 49–53 (ukr).

Kurland, Z. (2012). Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity [Theory and Methodology of Vocational Education]. Retrieved from https://idruchniki.com/1029022855100/pedagogika/profesiyna_ mobilnist_vikladacha_profesiynoyi_shkoli (ukr).

Oliynyk, K. (2016). Profesiyna mobinist' yak skladova pidhotovky pratsivnykiv sotsialnoyi sluzhby [Professional mobility as a component of the training of social workers]. Retrieved from http://nbuv. gov.ua/UJRN/molv_2016_10_64 (ukr).

Sachuk, Y. (2015). Geneza ponyattya «sotsialno-profesiyna mobilnist» [Genesis, the concept of «social and professional mobility»]. Neperervna profesiyna osvita: teoriya i praktyka, 1–2, 32–37 (ukr).

Morozov, S. & Shkarput, L. (Eds.) (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv ([Dictionary of foreign words]. Kyiv, Ukraine: Naukova Dumka (ukr).

Sushentseva, L. (2010). Psykholohichni aspekty formuvannya profesiynoyi mobilnosti yak umovy humanizatsiyi suchasnoyi osvity [Psychological Aspects of the Formation of Professional Mobility as a Condition for the Humanization of Modern Education]. Humanizm ta osvita. Zbirnyk materialiv KH Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, m. Vinnytsya, 14–16 veresnya 2010 r., Vinnytsya, Ukraine: UNIVERSUM, 180–184 (ukr).

Familyarska, L. (2016) Mobilnist suchasnoho vchytelya: teoretyko-metodolohichnyy aspekt [Mobility of Modern Teacher: Theoretical and MethodologicalAspect]. Pedahohichnyy protses: teoriya i praktyka, 4, 16–20 (ukr).

Bauman, Z. (2004). Globalizatsiya. Posledstviya dlya cheloveka i obshchestva [Globalization. Consequences for a person and society]. Moscow, Russia: Ves Mir (rus).

Sorokin, P. (1992). Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo [Person.Civilization Society] Moscow, Russia: Political Literature Publishing House (rus).

Cambridge dictionary. Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mobility (eng).

Urry, J. (2002) Mobility and Connections. Retrieved from http://ville-en-mouvement.pagesperso-orange. fr/telechargement/040602/mobility.pdf (eng).

Full Text: PDF (ukr)