Таміла Ткаченко
ORCID iD 0000-0002-6272-582X
аспірантка кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Тургенєвська, 3/9, 01054 Київ, Україна,
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.5765

ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ

УЧНІВ 1–4 КЛАСІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Робота присвячена розробленню та обґрунтуванню ефективності використання методики спеціальних рухливих ігор для профілактики та корекції порушень постави у дітей молодшого шкільного віку, її оптимального впливу на організм. У статті розкриті принципи та організаційно-методичні особливості ефективного впровадження методики на уроках фізичної культури, а також встановлено взаємозалежність між підвищенням мотивації дітей під час уроку та його оздоровчо-профілактичною спрямованістю. Результати проведеного комплексного тестування та проаналізовані особливості впливу методики на хлопчиків та дівчаток, виявили позитивний вплив на слаборозвинуті групи м’язів, амплітуду та скоординованість рухів, розвиток рухових якостей, стабілізацію їх взаємозв’язків, покращення емоційного стану та здоров’я учнів.

Ключові слова: методика;  мотивація;  порушення постави;  рухливі ігри;  рухові якості;  учні молодшої школи;  фізичний стан;  функціональний стан.

Література

Вітченко О. М., Лисенко Л. Л., Воєділова О. М. Педагогічна технологія формування правильної постави дітей молодшого шкільного віку на основі взаємодії фізичного і інтелектуального розвитку. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 2015. № 129. ТОМ ІІІ. С. 52–57.

Дубогай О. Навчання в Русі. Здоров’язберігаючі педагогічні технології в початковій школі. Методичний посібник. Київ: Шкільний світ, 2005. 112 с.

Жилка Н. Я. Здоров’я дітей в Україні. Матеріали Всеукраїнського форуму «Здоров’я дітей – майбутнє України». Київ: Основи здоров’я та фізична культура, 2007. С. 4–22.

Казин Э. М., Касаткина Н. Э., Руднева Е. Л. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и практика: учебное пособие. Москва: Омега-Л, 2013. 443 с.

Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: у 2-х томах. Київ: Олімпійська література, 2008. Т. 2. 366 с.

Підкопай Т. В., Піваєв О. М. Деякі результати застосування комплексної програми фізичної реабілітації дітей 10–12 років при кіфотичній поставі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2016. № 2. С. 74–76.

Параничева Т. М., Тюрина Е. В. Динамика состояния здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста. Альманах «Новые исследования». 2012. № 4 (33). С. 68–78.

Скиндер Л. А., Герасевич А. Н., Полякова Т. Д., Панкова М. Д. Физическая реабилитация детей с нарушениями осанки и сколиозом: учебно-методическое пособие. Брест: БрГУ, 2012. 210 с.

Шатило В. Й. Попередження порушення постави у дітей та підлітків. Современная педиатрия. 2013. № 6 (54). С. 88–91.

Щирба В. А. Причини, профілактика та корекція порушень постави у дітей молодшого шкільного віку. Теорія та методика фізичного виховання. 2016. № 3. С. 28–35. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2016.3.1170

Hajihosseini E., Norasteh A., Shamsi A., Daneshmandi H. The Effects of Strengthening, Stretching and Comprehensive Exercises on Forward Shoulder Posture Correction. Physical treatments. October 2014. Vol. 4, № 3. P. 123–132.

Hrickova K., Junger J. Physical Activity And Compensation Of Body Posture Disorders In Children Aged Seven. Polish Journal of Sport and Tourism. 2016. № 23. P. 153–160.

Da Silva Filho J. N., Gurgel J. L., Porto F. Effects of stretching exercises for posture correction: systematic review. MTP&RehabJournal. 2014. № 12. P. 265–272.

Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M., Eider J. The significance of swimming and corrective exercises in water in treatment of postural deficits and scoliosis. European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2014. Vol. 6. № 2. P. 93–101.

Mitova S., Popova D., Gramatikova M. Postural Disorders And Spinal Deformities In Children At Primary School Age. System For Screening, Examination, Prevention And Treatment. Activities in Physical Education and Sport. 2014. Vol. 4. № 2. P. 172–177.

Quka N., Stratoberdha Dh, Selenica R. Risk Factors of Poor Posture in Children and Its Prevalence. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 2015. Vol 4. № 3. P. 97–102.

 

Повний текст: PDF (укр.)