Олександр Каленик
ORCID iD 0000-0002-9552-5699
 кандидат фізико-математичних наук, старший викладач підготовчого відділення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Тетяна Цареградська
ORCID iD 0000-0002-5358-3428
кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики фізичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.4550

CТРУКТУРНО-ЗМІСТОВА МОДЕЛЬ

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ДО НАВЧАННЯ

В УНІВЕРСИТЕТАХ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Розглянута проблема підготовки до фахового спілкуваннястудентів-іноземців, розроблена модель їх навчання на підготовчих відділеннях і перших курсах закладів вищої освіти медично-біологічного профілю навчання з урахуванням принципу наступності як багатофункціонального та багатоаспектного прояву даного поняття при вивченні природничих дисциплін. Показано, що цілеспрямоване та послідовне виконання розглянутих етапів формування моделі навчання студентів-іноземців з урахуванням наступності у вивченні природничих дисциплін сприятиме цілісному формуванню професійно-мовленнєвих знань та їх готовності до навчання в медично-біологічних університетах. Для впровадження комунікативно-орієнтованої моделі навчання студентів-іноземців необхідно створити комплекс диференційованих навчальних посібників, методичних розробок для самостійної роботи з урахуванням майбутньої фахової підготовки.

Ключові слова:  міжпредметні зв’язки;  модель підготовки студентів до навчання в медично-біологічних університетах;  наступність у навчанні;  студенти-іноземці.

Література

Андрющенко Б. М., Іващенко Ю. М., Колтаков Ю. О. та ін. Навчальні програми (довузівська підготовка іноземних громадян). Частина 2. Фізика, хімія, математика. Київ: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2005. 168 с.

Боровский А. Б., Потапенко Т. М., Щекин Г. В. Система методов профессиональной ориентации. Учебно-методическое пособие. Київ: МЗУУП, 1993. 164 с.

Біскул В. С. Принципи та технології компетентнісного підходу до формування професійної кар’єрної студентської молоді. Sociology. 2016. № 5 (133). С. 61−67. doi:10.15421/171610.

Каленик О. О., Цареградська Т. Л. Методичні аспекти оцінювання початкового рівня знань студентів-іноземців підготовчих відділень, набутих в різних національних системах освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2017. Випуск 144. С. 155−158. 

Корочкіна Л. М., Каленик О. О. Фізика для студентів-іноземців. Механіка, молекулярна фізика та термодинаміка. Навчальний посібник. Київ: «Інтерсервіс», 2013. 194 с.

Проскуркіна Я. І. Комунікативно-когнітивний аспект професійно-орієнтованого мовного навчання іноземних студентів медичного профілю. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2012. Вип. 4 (22). С. 327−335.


Повний текст: PDF (укр.)