Алла Дурдас 
ORCID id 0000 – 0001- 6456 – 6108
аспірант кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенко, 13-б, 04212 Київ, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.3237

             

РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ:

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті обґрунтовано актуальність дослідження історичного розвитку університетської освіти Франції. Розглянуто складну й багатоступеневу систему французької  вищої освіти. Окреслено етапи розвитку освіти в університетах Франції та розглянуто особливості кожного з цих етапів. Розглянуто сучасний етап розвитку системи французької університетської освіти, особливості структурних перетворень та можливості імплементації французького досвіду в Україні.

Ключові слова: вища освіта;  заклад вищої освіти;  історичний розвиток;  університет;  університетська освіта.

Література 

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 384 с.

Галус О. М., Шапошнікова Л. М. Порівняльна педагогіка. Київ: Вища школа, 2006. 216 с.

Зязюн Л. І. Освітня система Франції. Рідна школа. 2001. № 11. С. 70–74.

Зарубіжна система вищої освіти: навчальний посібник / авт. – упоряд. М. І. Гагарін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 102 с.

Корсак К. В. Вища освіта сучасної Франції. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів: монографія / за заг.ред. Г. В. Щокіна. Київ: МАУП, 1997. С. 122–130.

Логінова Н. І. Аналіз світових тенденцій розвитку вищої професійної освіти. Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Київ: Логос, 2002. Том ХХХІІІ. С. 83–90.

Нежива О. М. Феномен освітньої політики: національний та міжнародний виміри: монографія. Київ: Зовнішня торгівля, 2017. 280 с.

Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. Суми: Вид-во Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, 1999. 300 с.

Смужаниця Д. І. Система вищої освіти Франції: історичний досвід та сучасний стан. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». 2013. Вип. 29. С. 211–212.

Шевченко А. Система освіти у Франції. Рідна школа. 2001. № 2. С. 74–77.


Повний текст: PDF (укр.)