Ніна Батечко 
ORCID ID 0000 – 0002 – 3772 – 4489
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка,  вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.2331

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

У статті визначено концептуальні засади адаптації української вищої освіти до Стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти; з’ясовано роль Болонської декларації в процесі забезпечення якості вищої освіти в Європі; охарактеризовано європейські стратегічні документи щодо створення Європейського простору вищої освіти і стандартів забезпечення якості вищої освіти.
Визначено концептуальні засади та сутність Стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Охарактеризовано українські реалії адаптації вищої школи України до європейських освітніх стандартів якості. Визначені основні відмінності у формуванні української та європейської систем забезпечення якості у вищій школі. Виявлене протиріччя між європейським вектором розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні, закріпленим у нормативно-правових актах України, і реальним станом закритої, командно-адміністративної вищої освіти, якість якої не задовольняє вітчизняних стейкхолдерів. Визначено основні пріоритетні управлінські кроки, що сприяли б прискоренню адаптації національної системи вищої освіти до європейських освітніх стандартів якості, а також необхідність формування ціннісних орієнтацій усіх учасників освітнього процесу на «культуру якості освіти». З’ясовано що адаптація системи вищої освіти України до європейських стандартів якості потребує підтримки як теоретичних досліджень учених в освітній галузі, так і практичних кроків освітян, що безпосередньо реалізують державну освітню політику на місцевому рівні.

Ключові слова: адаптація вищої освіти до європейських освітніх стандартів освіти;  забезпечення якості вищої освіти;  стандарти якості вищої освіти.

Література

An Overview of External Quality Assurance Developments within EHEA. URL: http://adm.archimedes.ee/inqaahe/files/2014/05/Melinda-Szabo.pdf (дата звернення: 15.04.2018).

Батечко Н. Якість вищої освіти в контексті синергії наукових підходів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2017. № 3–4. С. 12–19.

Internal Quality Assurance Systems. Cross-country comparative study, 2011. URL: http:// www.ibar-llp.eu/assets/files/wp5/WP5%20Crosscountry%20comparative%20study.pdf (дата звернення: 15.04.2018).

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. 84 с.

Концепція забезпечення якості вищої освіти України. За результатами проекту Tempus «TRUST» «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти України». URL: http://www.cs.jyu.fi/ai/QA_Concept.pdf (дата звернення: 15.04.2018).

London Communiqué. Towards to the European Higher Education Area: Responding to Challenges of the Globalised World. 18 May 2007. URL: https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/EHEA2010/ (дата звернення: 15.04.2018).

Мосьпан Н. Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС. Педагогічний процес: теорія і практика. 2017. № 2. С. 49–53.

Ognevyuk V., Sysoieva S. Training of educational experts in Ukraine: expersmental interdisciplinary program. The advanced science journal. 2015. № 6. Р. 98–103. doi:10.15550/ASJ.2015.06.098.

Сікорський П. Зовнішні чинники і їх вплив на якість вищої освіти в Україні. Вища освіта України. 2016. № 4. С. 51–57.

Соколова І. Освітня політика європейської асоціації університетів: стратегії забезпечення якості. Освітологія. 2017. № 6. С. 143–149. doi: 10.28925/2226-3012.2017.6.143149.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. 2015. URL:http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/ (дата звернення: 15.04.2018).

Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities. Brussels: EUA publication, 2015. 130 с.

Тригуб І. Класифікація країн Східної Європи щодо подібності підготовки експертів у галузі освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2016. № 1–2 (46–47) С. 66–70.

Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищий школі / за ред. С. Гришко, Т. Добка, О. Кайкової та ін. Львів: Манускрипт, 2014. 168 с.

Вікторов В. Г. Міжнародні моделі освітніх індикаторів якості освіти. Мультиверсум: філософський альманах. 2005. № 49. URL: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_49/Viktorov.htm (дата звернення: 10.04.2018).

Захарченко В. М., Луговий В. І., Рашкевич Ю. М., Таланова Ж. В. / За ред. В. Г. Кременя. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 120 с.

Закон України «Про вищу освіту». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 10.04.2018).


Повний текст: PDF (англ.)