Олена Кулик
ORCID iD 0000-0001-9116-4403 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, 08401 Переяслав-Хмельницький, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.1522


 

ДОПОМІЖНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ

В МОВЛЕННЄВОМУ РОЗВИТКУ УЧНІВ 5–9 КЛАСІВ

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СЛОВОТВІРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 У статті розглянуто та проаналізовано комунікативно-когнітивний, функційно-стилістичний, текстоцентричний, дослідницький підходи до навчання української мови. Обґрунтовано доцільність виокремлення їх як допоміжних (до ключових підходів, визначених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти), таких, що забезпечують ефективність мовленнєвого розвитку учнів 5–9 класів у процесі вивчення словотвірної системи української мови. Відзначено, що в процесі навчання зосереджувати увагу на одному з підходів недоцільно, оскільки вони є взаємодовонювальними.

Ключові слова:  підхід до навчання;  підхід до навчання мови;  мовленнєвий розвиток;  словотвірна система;  школярі;  українська мова.

Література

Голуб Н. Б. Комунікативна компетентність учнів загальноосвітньої середньої школи: структурні компоненти. Науковий вісник ХДУ: Педагогічні науки. Херсон, 2011. Випуск 58. С. 220–224.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п. (дата звернення: 13.01.2018).

Кулик О. Д. Пріоритетність текстоцентричного підходу до навчання української мови в загальноосвітній школі. Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. Випуск 15. С. 38–48.

Омельчук С. А. Дослідницький підхід до навчання мови: лінгводидактичний словник-довідник: навчальний посібник. Київ: б. в., 2015. 56 с.

Омельчук С. Навчання морфології української мови на засадах дослідницького підходу: теорія і практика: монографія. Київ: Генеза, 2014. 368 с.

Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Мордовцева Н. В., Нікітіна Н. В., Попова Л. О. Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник. Київ: Ленвіт, 2015. 320 с.

Krywa M. Методологічні підходи до формування творчої особистості учня в процесі дослідницької діяльності. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: Rocznik Polsko-Ukraiński. 2015. t. XVII. S. 347–356. http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2015.17.25

 

 Повний текст: PDF (укр.)