Ярослава Кульбашна
ORCID iD 0000-0002-2571- 091X
доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бул. Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Валерія Захарова
ORCID ID 0000-0002-8863-2373
викладач кафедри іноземних мов, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бул. Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.139145

ЗНАЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ТА ЕТАПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

У статті розглядається значення формування іншомовної комунікативної компетентності студентів закладів вищої медичної освіти як важливої складової професійної компетентності майбутнього лікаря. Встановлено, що основу іншомовної комунікативної компетентності складає лексична складова, формування якої запропоновано проводити у три етапи: наочної та мовної семантизації, автоматизації навичок використання лексичних одиниць на рівні абзацу та автоматизації навичок використання лексичних одиниць на текстовому рівні. Дотримання їх послідовного порядку сприяє підвищенню не тільки рівня  англомовної комунікації, а і конкурентоздатності майбутніх лікарів в умовах інтернаціоналізації та глобалізації суспільства.

Ключові слова: англомовна комунікація;  іншомовна комунікативна компетентність;  компетентнісний підхід;  лексичні одиниці;  семантизація.

Література

Гешко Н. Я. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів-медиків. Концепція навчання комунікативній іноземній мові у немовних ВНЗ: Збірник матеріалів VIIІ Всеукраїнської науково-практичної відеоконференції (25 березня 2013 року). Харків: Видавництво НФаУ, 2013. 155 с.

Кліщ Г. І. Професійна компетентність як мета підготовки лікарів у медичному університеті Відня. Освіта і особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології та якість освіти: міжнародна науково-практична конференція, 26–29 квітня 2012 р.: матеріали конференції. Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. № 1. С. 125–128.

Кульбашна Я. А. Формування іншомовної компетентності у майбутніх стоматологів. Педагогічний процес: теорія і практика. 2014. № 3. С. 103–109.

Ледванова Т. Ю. Формирование коммуникативной компетентности врача. Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2015. Том 5. № 2. С. 115–121. URL: https://medconfer.com/files/archive/2015-02/2015-02-81-A-5186.pdf (дата звернення: 09.03.2018).

Образцов П. И. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов: пособие. Орел: ОГУ, 2005. 114 с.

Павлишин Г. Я. Модель формування іншомовної фонетичної компетенції у студентів медиків при професійно орієнтованому вивченні англійської мови. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 30. С. 119–122.

Раздорская О. В. Междисциплинарная направленность профессионально ориентированной лингвистической подготовки студентов медицинского вуза. Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его реализация в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования: Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием. Витебск: ВГМУ, 2017. 652 с.

Секрет І. В. Іншомовна професійна компетентність: проблема визначення. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. (Педагогічні науки). Бердянськ, 2010. № 2. С. 35–41.

Хоменко К. П. Професійна компетентність у підготовці лікарів. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: VІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція: збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2014. 139 с.

Шаршакова Т. М., Рузанов Д. Ю., Гапанович-Кайдалов Н. В., Башкинцева Е. С., Галиновская Н. В. Коммуникативно-компетентностный поход в профессиональной подготовке врача. Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его реализация в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования / Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием. Витебск: ВГМУ, 2017. 652 с.

Gregg J., & Saha S. Communicative competence: A framework for understanding language barriers in health care. Journal of General Internal Medicine, 22 (SUPPL. 2). 2007. Р. 368–370. doi: 10.1007/s11606-007-0364-4.

Canal M. From communicative competence to communicative language pedagogy. Language and Communication. London: Longman, 1983. P. 2–27.

 

Повний текст: PDF (укр.)