Світлана Вавіліна
ORCID iD 0000-0001-6200-1330
 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування, Запорізький національний університет, вул. Жуковського, 66, 69600 Запоріжжя, Україна,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.131138

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТА І МОВИ (CLIL) 

У статті розглянуто перспективи впровадження інтегрованого навчання предмета і мови (CLIL) в Україні за умов реформування вищої освіти. Окреслено основні напрямки наукового пошуку вдосконалення викладання фахових навчальних дисциплін іноземною мовою. Доведено релевантність основних принципів підходу CLIL до формування компонентів іншомовної комунікативної компетентності в контексті вивчення іноземних мов професійного спрямування.  Наголошено на важливості усвідомлення викладачем особливостей оволодіння мовленнєвими вміннями і планування ефективних стратегій подолання можливих труднощів у розвитку відповідних навичок і вмінь.

Ключові слова:  іноземні мови професійного спрямування;  інтегроване навчання предмета і мови;  міжкультурна комунікативна компетентність;  розмовне мовлення;  стратегії;  уміння академічного мовлення.

Література

Закон України «Про освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 05.10.2017).

Коломоєць Т. О., Вавіліна С. Г. Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості (англійська): практикум для здобувачів вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Правознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 104 с.

Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс лекцій / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька, Л. П. Голованчук та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2011. 344 с.

Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу. Іноземні мови. 2010. № 2. С. 11–17.

Пахомова Т. О., Сенченко Я. С. Формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів в умовах лінгосоціокультурного підходу. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». 2013. № 1 (5). С. 59–64.

Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г. Є. Бакаєва та ін. Київ: Ленвіт, 2005. 119 с.

Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін: Лист МОН України № 1/9-120 від 11.03.2015. URL: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3666- (дата звернення: 05.10.2017).  

Тарнопольский О. Б., Корнева З. М. Методические основы организации конструктивистского смешанного обучения английскому языку для специальных целей в неязыковом вузе. URL: http://www.sworld.com.ua/simpoz2/69.pdf (дата звернення: 10.10.2017).

Coyle D., Hood P., Marsh D. Content and Language Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 173 p.

Cummins J. BICS and CALP: Empirical and Theoretical Status of the Distinction. Encyclopedia of Language and Education. New York: Springer Science + Business Media LLC, 2008. Volume 2: Literacy. P. 71–83.

Cummins J. The Role of Primary Language Development in Promoting Educational success for Language Minority Students. Schooling and Language Minority Students: A Theoretical Framework. Los Angeles: Evaluation, Dissemination and Assessment Center, California State University, Los Angeles, 1981. P. 3–49.

Education in a multilingual world: UNESCO Education Position Paper. Paris, UNESCO, 2003. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728e.pdf (дата звернення: 06.10.2017).

European Framework for CLIL Teacher Education / D. Marsh, P. Mehisto., D. Wolff, M. J. Frigols Martin: European Centre for Modern Languages, 2011. URL: https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/20-01-2014/european_framework_for_clil_teacher_education.pdf (дата звернення: 08.10.2017).

Marsh D. Content and Language Integrated Learning (CLIL). A Development Trajectory. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2012. 552 p.

Oxford R. L. Research on Second Language Learning Strategies. Annual Review of Applied Linguistics. 1992. Vol. 13. P. 174–187. doi:10.1017/S0267190500002452.

Pinkley D. Children Learning English as a Foreign Language. CLIL (Content and Language Integrated Learning). Harlow: Longman, 2007. 7 p.


Повний текст: PDF (укр.)