Олександра Пальчикова
ORCID iD 0000-0003-3275-9399
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської філології, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54, 50086 Кривий Ріг, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.116123

 

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

У статті розглянуто критеріально-показникові аспекти сформованості крос-культурної компетентності студентів-філологів. Виокремлено мотиваційно-ціннісний (показники: сформованість когнітивних, професійних, соціальних мотивів; ставлення до цінностей та світосприйняття носіїв мови);  пізнавальний (показники: знання мовного та соціокультурного матеріалу,); оперативний (показники: здатність послуговуватися набутими знаннями під час монологу / діалогу; дотримання фонетичних, граматичних, лексичних, стилістичних правил побудови усних та письмових висловлювань; використання лексичних одиниць з національно-культурним компонентом згідно з ситуацією спілкування); поведінково-діяльнісний (показники: ставлення до інших народів та їхньої культури; неупередженість у судженнях, контроль поведінки та дій) критерії сформованості крос-культурної компетентності, яким відповідають елементарний, середній, достатній, високий рівні.

Ключові слова: крос-культурна компетентность;  критерії, показники, рівні сформованості крос-культурної компетентності;  студенти-філологи.

Література

Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Методические основы. Москва: Просвещение, 1982. 192 с.

Барабанщиков А. В.,  Дерюгин Н. И.  Военно-педагогическая диагностика: теория, опыт, проблемы. Москва: ГАВС, 1995. 108 с.

Беликов В. А. Философия образования личности. Деятельностный аспект: монография. Москва: Владос, 2004. 357 с.

Большой толковый психологический словарь: в 2-х т. Москва: Вече, 2003. Т. 1. 592 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ – Ірпінь: Перун, 2004. 1440 с.

Вергасов В. М. Активизация познавательной деятельности в высшей школе. Киев: Высшая школа, 1985. 176 с.

Гришкова Р. О. Формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей: монографія. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. 424 с.

Гурьянова Т. Ю. Формирование поликультурной компетентности студентов ссузов (на материале обучения иностранному языку): дис… кандидата пед. наук: 13. 00. 08. Чебоксары, 2008. 195 с.

Коростіль Л. А. Самоосвіта особистості як соціальне та педагогічне явище. Педагогічні науки. 2009. № 1. С. 138–145.

Краткий словарь по социологии / сост. Э. М. Коржева, Н. Ф. Наумова. Москва: Политиздат, 1989. 479 с.

Кушнір І. М. Формування соціокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання російської мови: дис… кандидата пед. наук: 13.00.02. Херсон, 2012. 223 с.

Новий тлумачний словник української мови: у 2-х т. / укл. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. Київ: Аконіт, 2001. Т. 1. 911 с.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. Москва: Изд-во ИТИ Технологии, 2006. 944 с.

Садчикова Я. В. Формирование межкультурной компетентности студентов в процессе обучения иностранному языку в техническом вузе: дис… кандидата пед. наук: 13.00.08. Пенза, 2009. 181 с.

Сергеева И. В. Мультикультурное воспитание студентов вуза в процессе обучения иностранному языку: дис… кандидата пед. наук: 13.00.01. Чебоксары, 2011. 181 с.

Словарь русского языка: в 4-х т. / Гл. ред. А. П. Евгеньева. Москва: Русский язык, 1981. Т. 2. 794 с.

Словник української мови: в 11 т. / упоряд. О. Є. Марцинківська, Л. О. Родні, В. М. Русанівський, Н. І. Швидка та ін. Київ: Наукова думка, 1976. Т. 7. 722 с.

Сучасний словник іншомовних слів / авт.-уклад. Л. І. Нечволод. Харків: ТОРСІНГ-ПЛЮС, 2007. 768 с.

Maiier N. The methodological training of future university teachers to implement intercultural foreign language education: the competency-based approach. Advanced education. 2017. № 8. Р. 4–9. doi: 10.20535/2410-8286.101358.


Повний текст: PDF (укр.)