Тетяна Стамбульська
ORCID iD 0000-0002-9904-8324
аспірант кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Бандери, 1, 76018 Івано-Франківськ, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.101107

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

У статті проаналізовано особливості тлумачення «культура мовлення» у контексті наукових пошуків минулого й сучасних вітчизняних дослідників. Здійснено аналіз до визначення поняття «культура мовлення особистості», виокремлено підходи до визначення цього поняття. Висвітлено позиції вчених щодо ролі красномовства у становленні мовної особистості, проаналізовано мову як «соціально-психічне явище», схарактеризовано історичні умови становлення поняття «культура мовлення», зокрема, акцентовано увагу на формуванні мовної особистості. З’ясовано, що дослідження давніх традицій становлення культури мовлення дають можливість краще зрозуміти сучасні тенденції розвитку культури мовлення особистості.

Ключові слова: красномовство;  культура мовлення;  мовна особистість;  ораторська майстерність;  риторика.

Література

Бабич Н. Основи культури мовлення. Львів: Світ, 1990. 232 с.

Волкова Н. П. Педагогіка: навчальний посібник. 3-те видання. Київ: Академвидав, 2009. 615 с.

Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин / за ред. акад. С. Д. Максименка. Київ: Ніка-Центр, 2010. 216 с.

Горський В. С. Історія української філософії: курс лекцій. Київ: Наукова думка, 1996. 285 с.

Історія української культури / за заг. ред. І. Крип’якевич. Київ: Либідь, 1994. 656 с.

Історія української культури / за ред. В. Качкана. Київ: ВСВ «Медицина», 2014. 368 с.

Корінний М. М., Шевченко В. Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. Київ: Україна, 2003. 384 с.

Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Словник-довідник із методики викладання української мови. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. 306 с.

Кришко А. Ю. Вплив ідей Вільгельма фон Гумбольдта (1767– 1835) на мовну освіту в Україні ХІХ – початку ХХ століття: монографія. Умань: ФПО Жовтий О. О., 2015. 179 с.

Кучерук О. Засоби естетичної виразності мови та їх вплив на учнів. Дивослово. 1998. № 3. С. 13–15.

Лінгвокультурологічні чинники формування культури українського мовлення. Мовознавство: Матеріали V-го конгресу Міжнародної асоціації україністів. Чернівці, 2008. С. 432–435.

Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Вища школа, 2006. 311 с.

Неруш Г. І. Мовна культура в Чехословаччині. URL: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine15-14.pdf (дата звернення: 31.03.2018).

Пасинок В. Г. Основи культури мовлення: навчальний посібник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 228 с.

Пентилюк М. Розвиток української лінгводидактики в контексті державного стандарту базової і повної освіти в України. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2010. Вип. 50. С. 123–130.

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: навчальний посібник. Київ: Либідь, 2001. 240 с.

Свищо В. Особливості позитивістської концепції філософії мови Д. Овсянико-Куликовського. Філософські обрії. 2013. № 29. С. 82–90.

Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет. Дивослово. 1998. № 3. С. 13–15.

Стельмахович М. Г. В. О. Сухомлинський про культуру мови. URL: //http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine15-2.pdf (дата звернення: 22.02.2018).

Струганець Л. Трактування поняття «формування мовної особистості» у курсі «культура мови». Мова. Культура. Взаєморозуміння: збірник наукових праць. 2012. Вип. ІІ. С. 229–236.Повний текст: PDF (укр.)