Валентина Папушина
ORCID iD 0000-0003-4833-9049
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології, Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, 29000 Хмельницький, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.93100

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ) 

У статті описано теоретичні та методичні засади  формування естетичної культури студентів в процесі навчання зарубіжної літератури. Художня література як носій естетичних поглядів митців, естетичних принципів і форм їх втілення засобами мистецтва слова – підґрунтя для виховання високодуховної естетично довершеної особистості, громадянина європейської держави та розвитку прагнення молодої людини до особистісного зростання. Серед важливих критеріїв сформованості естетичної культури нами визначено такі: спрямованість діяльності на досягнення конкретної мети, розвиток інтересу студентів до формування естетичної культури під час навчання літератури, прагнення до самовдосконалення та самореалізації як в аудиторній, так і в позааудиторній роботі. У процесі навчання зарубіжної літератури визначено основні методичні прийоми формування естетичної культури та їх наповненість у контексті специфіки майбутньої професійної діяльності студентів-філологів. Урахування естетичних відкриттів різних епох та літературних напрямів, сучасних досягнень лінгвокультурологї, герменевтики, ономастики, семіотики, компаративістики закладено як основні орієнтири в основу запропонованої нами педагогічної системи та її реалізації. У Технологічних картах, розроблених для практичних занять, представлено види індивідуальної роботи, визначено особистісно зорієнтовані духовно-ціннісні орієнтири. Для аналізу і корекції естетичної діяльності студентів запропоновано методи вивчення та корекції  рівня сформованості естетичної культури.

Ключові слова: герменевтика;  естетична культура;  зарубіжна література;  інноваційні технології;  компаративістика;  лінгвокультурологія;  ономастика;  педагогічна система;  семіотика;  технології творчого самовдосконалення і самореалізації. 

Література

Зязюн І. А. Мистецтво у розвитку особистості: монографія. Чернівці: Зелена Буковина, 2006. 224 с.

КСЛТ: Краткий словарь когнитивных терминов / сост. Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Л. Г. Лузина и др. Москва: МГУ, 1997. 246 с.

Немировская Т. В. Некоторые проблемы литературной ономастики. Актуальные вопросы русской ономастики. Киев: УМКВО, 1988. С. 112–122.

Саприкіна О. Сучасна літературна герменевтика як мистецтво розуміння й інтерпретації художнього тексту. Нова педагогічна думка. 2014. № 3. С. 83–85.

Торчинський М. М. Термінологія української поетоніміки (літературної ономастики). Українська термінологія і сучасність. Київ: КНЕУ, 2005. Вип. VІ. С. 339–343.

Шалагінов Б. Б. Естетичний аналіз літературного твору. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2007. № 2. С. 32–35.

Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. Санкт-Петербург: Симпозиум, 2007. 502 с.

Янкина Н. В. Взаимосвязь культуры и образования как характеристика современной образовательной парадигмы. Международный научно-исследовательский журнал. 2012. № 5 (5). С. 2–63. doi: 10.18454/IRJ. 2227-6017.


Повний текст: PDF (укр.)