№1-2, 2018 року

DOI:10.28925/2078-1687.2018.1-2

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2ЗМІСТ

 

ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

Бондар Володимир, Божок Олександра

СУЧАСНИЙ ДИСКУРС КОМПОНЕНТІВ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ

 

Кулик Олена

ДОПОМІЖНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ В МОВЛЕННЄВОМУ РОЗВИТКУ УЧНІВ 5–9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СЛОВОТВІРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ

 

Батечко Ніна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

Дурдас Алла

РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

 

ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

Куземко Леся, Мойсак Олександр

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ В ПЕДАГОГІВ ЗДАТНОСТЕЙ ДО САМОПІЗНАННЯ І САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

 

Каленик Олександр, Цареградська Тетяна

CТРУКТУРНО-ЗМІСТОВА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ДО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

 

Лисенко Олександра

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

 

Ткаченко Таміла

ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ УЧНІВ 1–4 КЛАСІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

Ошуркевич Наталія

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

Ушаков Артем

ВИХОВАННЯ ОДУХОТВОРЕНОГО ОБРАЗУ ЛЮДИНИ КУЛЬТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ

 

Бовт Альона

ВПЛИВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА РОЗВИТОК МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ

 

Блажевич Василь

ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ГІТАРІ

 

Папушина Валентина

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Стамбульська Тетяна

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

 

Журавльова Лариса

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МОВИ Й МИСЛЕННЯ В МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВЗ ДИСГРАФІЄЮ

 

Пальчикова Олександра

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

 

Гуляк Оксана

ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТА

 

Вавіліна Світлана

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТА І МОВИ (CLIL)

 

Кульбашна Ярослава, Захарова Валерія

ЗНАЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ТА ЕТАПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Середа Ірина

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

 

Михновецька Ірина

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ

 

Лещій Наталія

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ЗІ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

 

Сташук Ольга

СОЦІАЛЬНИЙ ПРАКТИКУМ ЯК РЕАБІЛІТАЦІЙНА СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ